< Terug

Speeltuintje in de Vierslag

Bewonersinitiatief “Speelvoorzieningen de Vierslag”


1. Inleiding
De Vierslag in Elst is onderdeel van de wijk Westeraam. In 2014 zijn hier de eerste bewoners komen wonen. Het is fijn wonen in de Vierslag. Op één ding na: er is geen plek in de buurt waar bewoners samen komen én er zijn geen speelvoorzieningen in de buurt. Om bij een speelvoorziening te komen moeten ouders met kinderen een drukke weg over steken (Ceintuurbaan). In het bestemmingsplan van de wijk zijn geen speelvoorzieningen opgenomen.

Er zijn in de Vierslag ongeveer 240 nieuwbouwwoningen met overwegend jonge gezinnen. Bewoners hebben zelf bankjes, picknicktafels en tweedehands speeltoestellen gekocht om een speel- en ontmoetingsplek te creëren. Echter zijn dit onveilige speelvoorzieningen. De
wens is een inclusieve speelplek waar de buurt samen kan komen om elkaar te ontmoeten en kinderen van jong tot oud, met en zonder beperking samen kunnen spelen. Een buurt waarbij de mensen elkaar (leren) kennen en op elkaar terug kunnen vallen. Op dit moment wonen er ca. 800 bewoners in de wijk. In totaal wonen er 296 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar (stand: december 2019), die als volgt zijn verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën:

2. Oprichting Werkgroep
Het initiatief is in 2018 ontstaan door een aantal buren die het contact in de buurt erg missen. Zij hebben de handen ineengeslagen en er hun missie van gemaakt om een fijne plek voor hun kinderen te creëren in de buurt van hun huis. Er is contact gezocht met het Wijkplatfrom Elst-Oost en in het voorjaar van 2019 is de werkgroep “Speelvoorzieningen de Vierslag” opgericht als onderdeel van het Wijkplatform Elst-Oost. Er zijn 4 buurtbewoners en 1 lid van het Wijkplatform actief in de werkgroep, namelijk:
• Claudia Holla (buurtbewoner)
• Mariska Hovestad (buurtbewoner)
• Jonna Jansen (buurtbewoner)
• Han Niessing (buurtbewoner)
• Inge Biemans (lid Wijkplatform)
Daarnaast zijn er meerdere buurtbewoners die mee hebben gedacht over de opzet van de speelvoorzieningen.


3. Fietstocht wijkplatform Elst-Oost en Motie kadernota 2 juli 2019
Op woensdag 26 juni 2019 vindt de jaarlijkse ‘wijkschouw’ van Wijkplatform Elst-Oost plaats. Doel van deze wijkschouw is om leden, wethouders, politiek vertegenwoordigers, ambtenaren en anderen geïnteresseerden te laten zien met welke projecten we bezig zijn en
welke thema’s actueel zijn in de wijk. Een van de plekken die tijdens deze schouw wordt aangedaan is De Vierslag. De speelplekken die door de bewoners zelf zijn ingericht worden bezocht. Er wordt gesproken met bewoners over het ontbreken van voorzieningen, de veiligheid van de huidige voorzieningen en de rol van de gemeente hierin.
Aantal 0-18 jaar    0 t/m 5 jaar      6 t/m 11 jaar      12 t/m 17 jaar
            296               164                     77                      55

Naar aanleiding van deze fietstocht wordt er op 2 juli 2019 een motie ingediend:
M-7 Speeltuin wijk De Vierslag

GBO, D66, PvdA, CDA, GL

Verzoekt het college om:
1. Dit jaar nog in gesprek te gaan met GEM zodat er in 2020 al gestart kan worden met de inrichting van de speeltuin.
2. Deze speeltuin mee te nemen in het speelbeleid 2020 waar meerdere speelplekken gerenoveerd gaan worden zodat er in Elst Oost een goed speelklimaat gecreëerd wordt.

Deze motie wordt unaniem door de raad aangenomen.

4. Acties werkgroep
De werkgroep komt zeer regelmatig bij elkaar voor overleg. In eerste instantie moet er duidelijkheid verkregen worden of er wel of geen speelvoorzieningen gepland zijn voor de wijk De Vierslag. Het blijkt dat de bewoners van de wijk hier verschillend over geïnformeerd zijn. De oorspronkelijke beeldkwaliteitsplannen worden beoordeeld en in oktober 2019 vindt een gesprek plaats met beleidsmedewerker van de gemeente en de projectmanager (met GEM in de portefeuille). Hierin wordt duidelijk dat de speelvoorzieningen niet voorzien zijn en dat het burgerinitiatief dat al gestart was verder vervolg zal moeten krijgen om toch voorzieningen te kunnen realiseren in de wijk. Er worden vervolgafspraken gemaakt met de gemeente en de projectmanager. Met de motie van 2 juli in de hand wordt er afgesproken
dat er voorzieningen in de wijk gecreërd kunnen gaan worden als we als burgers zelf het initiatief nemen voor het opzetten van een plan en het zorgen voor co-financiering. Hier gaan we vol mee aan de slag, zowel inhoudelijk als met de financieringsmogelijkheden.

4.1 Inhoudelijke acties werkgroep
In januari 2020 is een enquête uitgezet in de buurt, dit is via een huis-aan-huis mailing aangekondigd en via de diverse Facebookgroepen in de wijk. In totaal hebben 179 mensen gehoor gegeven aan deze oproep. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden uit de enquête.

Een zeer grote meerderheid geeft aan behoefte te hebben aan een speelveld met speelvoorzieningen.
In welke leeftijdscategorie is er behoefte aan speelvoorzieningen?

0 tot en met 5 jaar 80,12% 137
6 tot en met 11 jaar 78,36% 134
12 tot en met 18 jaar 8,77% 15
Answered 171
Skipped 8

De grootste behoefte ligt bij speelvoorzieningen in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar. Ook de betrokkenheid in de wijk is groot. Zo zijn er 61 buurtbewoners die hebben aangegeven mee te willen denken of mee te willen helpen met het onderhoud van de speelplek.
Daarnaast is de voorkeurslocatie uitgevraagd: Deze gaat uit naar 1 Vissen, 2. Kreeft, 3. Boogschutter.

In de enquête was er de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. Een greep uit die reacties:


• “Er is nu helemaal geen speelmogelijkheid voor kinderen. Hiervoor moeten kinderen een gevaarlijke weg oversteken en dat wil natuurlijk niemand!”
• “De speeltuinen graag rolstoelvriendelijk en toegankelijk zijn i.v.m. kinderen met beperking.”
• “Goed initiatief! Hopelijk komt er aan deze kant van de wijk ook een of meerdere speeltuinen. Zo hoeven de kinderen niet de drukke weg over om überhaupt te kunnen spelen in een speeltuin!”
• “We zullen het zeer op prijs stellen als dit snel opgepakt kan worden, zodat de kinderen snel hun nieuwe buurt eigen kunnen maken. Dit zal voor de samenleving gunstig zijn. Gezien er nu niets in de buurt is waar kinderen kunnen spelen is het erg wenselijk dat zo een project snel in werking wordt gezet. Bedankt aan de betrokkene en initiatiefnemers.”
• “Mijn kinderen hebben beide ernstige beperkingen, dus hoe mooi zou het zijn om een speeltuin voor je huis te hebben, zodat je in de buurt bij ze kunt zijn, omdat ze allebei verkeersonveilig zijn, plus als er wat gebeurt je snel thuis bent om iets te kunnen. Ik hoop dat er echt speelvoorzieningen komen zodat ook zij en de andere kindjes in onze wijk heerlijk kunnen spelen.”

Als vervolg op deze enquête is er op 12 februari 2020 een eerste avond geweest voor buurtbewoners die mee willen denken over de opzet en het ontwerp van de speelvoorzieningen. Tijdens deze avond waren 15 buurtbewoners aanwezig. Samen hebben we een eerste stap gemaakt in het maken van een plan.

Op welk veldje speelvoorzieningen? Wat voor een toestellen en in welke stijl? Welke afspraken maken we met elkaar? Zijn er bezwaren vanuit de buurt en hoe gaan we hier mee om?
Met de input vanuit deze avond is er in overleg met de gemeente (Josselien van Grootel) en de leverancier van de speeltoestellen, Kompan (Wilco Oortwijn), een ronde langs de veldjes in de wijk gemaakt om de wensen vanuit de buurt over te brengen. Op basis daarvan zijn de eerste ontwerpen voor de speelvoorzieningen gemaakt.

En toen kwam Corona ...., maar we hebben ons niet uit het veld laten slaan! Een beetje vertraging, omdat het niet mogelijk was om in de periode april/mei een bijeenkomst te organiseren. Maar uiteindelijk hebben we in juni de ontwerpen digitaal verspreid. Op 8 juli hebben we een inloopavond in de buitenlucht georganiseerd waarbij buurtbewoners de plannen konden bekijken en van feedback voorzien. Naast de werkgroep waren ook tijdens deze avond Wilco Oortwijn (Kompan) en Josselien van Grootel (beleidsmedewerker
gemeente Overbetuwe) aanwezig. De vele vragen van de buurtbewoners konden beantwoord worden. Uiteraard kwamen nog vele andere wensen aan de orde en was een van de grootste pijnpunten de locaties van de speelvoorzieningen. Er is een zeer grote wens om de speeltoestellen meer te spreiden over de verschillende veldjes in de wijk, eigenlijk zoals dat in het eerste deel van Westeraam, de wijk Groenoord, ook is bedacht en uitgevoerd. Met de opmerkingen uit deze inloopavond is de werkgroep wederom aan de slag
gegaan en hebben we Kompan gevraagd de ontwerpen op een aantal punten aan te passen.
Op 20 augustus hebben we de definitieve ontwerpen en offertes ontvangen. Deze dienen als basis voor de aanvraag.

4.2 Acties werkgroep voor aanvullende financiering
Er zijn diverse wegen bewandeld om aanvullende financiering binnen te halen. Eind 2019 is veel tijd gestoken in de voorbereiding voor aan aanvraag van een provinciale subsidie inzake leefbaarheid. Helaas bleek ons project uiteindelijk niet onder de voorwaarden te vallen.

Vervolgens hebben wij ons gericht op het binnenhalen van gelden via de actie Overbetuwe Doet. Tevens hebben wij het Rabofonds benaderd voor aanvullende financiering. Zij hebben onze aanvraag in behandeling genomen en gehonoreerd! Binnen 6 maanden na toekenning dienen wij de factuur en bewijsstuk van de realisatie toe te sturen (21 december 2020).
Tot slot heeft het wijkplatform een bijdrage toegezegd om speelvoorzieningen in de wijk de Vierslag te kunnen realiseren. De totale cofinanciering komt daarmee op:
- OverbetuweDoet: € 3.200
- Rabofonds: € 2.525,75
- Wijkplatform Elst-Oost: € 1.000,00
In totaal bedraagt de co-financiering € 6.725,75.
Naast de financiële middelen zijn er vanuit de werkgroep vele vrijwilligersuren in het project gestoken. Zoals afgesproken bij de start van het project zouden wij, de bewoners van de wijk, zoveel mogelijk de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zodat de gemeente Overbetuwe vooral een toetsende en besluitvormende rol heeft en dus minder tijd en geld kwijt is aan het opzetten en uitwerken van het plan en het creëren van draagvlak in de buurt. Het plan van aanpak voor uitvoering van het project ligt nu voor evenals de onderliggende ontwerpen en offertes.
We schatten in dat we in de afgelopen 2 jaar als werkgroep minimaal 200 uur besteed hebben aan dit initiatief.

Zoals hiervoor aangegeven is er een zeer nadrukkelijke wens vanuit de wijk om de speelvoorzieningen over de verschillende locaties in de wijk te verspreiden. Verder hebben we geprobeerd gebruik te maken van materialen die binnen de gemeente al beschikbaar zijn om zo de kosten van het project te beperken. De 3 locaties voor het plaatsen van de speelvoorzieningen zijn:
1. Vissen/Ram
2. Kreeft
3. Boogschutter/Schorpioen

De volgende elementen komen uit de ‘opslag’ van de gemeente of worden hergebruikt vanuit het renovatieproject Speeltuinen Westeraam:
• 2 boombanken bij Ram/Vissen en Boogschutter/Schorpioen (renovatieproject)
• wip bij Kreeft (opslag gemeentewerf)
• tafeltennistafel (opslag gemeentewerf)

6. Realisatie
De Gemeente Overbetuwe is akkoord gegaan met het plan en de financiering. In december zijn er drie speelplekken gerealiseerd. 1 op de Vissen/Ram met 6 speeltoestellen, 1 op de Kreeft met 5 speeltoestellen en 1 op de Boogschutter/Schorpioen met 5 speeltoestellen. Zie bijgevoegde foto´s. Inmiddels kunnen de kinderen uit de Vierslag veilig spelen dicht bij huis! Een feestelijke opening volgt wanneer dit weer veilig kan binnen de geldende maatregelen.


7. De verdere toekomst ....
Het doel van de werkgroep is om een start te maken met een ontmoetings- en speelplek in de buurt. Zodat kinderen veilig en dichtbij huis kunnen spelen, ouders elkaar kunnen ontmoeten en de sociale cohesie in de wijk groeit. Wij hebben er vertrouwen in dat we dit kunnen gaan realiseren, maar er blijven wensen open staan vanuit de buurtbewoners. Zo was het idee om een doolhofje aan te leggen voor de kinderen of een moestuintje. In de toekomst kunnen buurtbewoners eventueel deze ontmoetingsplekken uitbreiden door zelf
nieuwe initiatieven op te starten via bijvoorbeeld OverbetuweDoet of NL Doet. Wij hopen dat daarmee de burgerparticipatie binnen Overbetuwe verder gestimuleerd wordt.


Namens de werkgroep “Speelvoorzieningen de Vierslag”,
Claudia Holla (buurtbewoner)
Mariska Hovestad (buurtbewoner)
Jonna Jansen (buurtbewoner)
Han Niessing (buurtbewoner)
Inge Biemans (lid Wijkplatform)

Initiatief uitgevoerd
10 december 2020

Organisator
Claudia Holla

Locatie
De Vierslag, wijk Westeraam

Opgehaald bedrag
€ 3 200,00

Nieuwsbrief

Houd mij op de hoogte van:
Deel deze pagina

Vertel je buren over Overbetuwe Doet

Facebook Twitter E-mail